Gulden Peerdenstraat

Op de hoek van het Gaston Roelandtsplein en de Gulden Peerdenstraat stond eeuwenlang een welbekende herberg, " Het Gouden Peerd", door het volk meestal
" 't Peerdenken" geheten. De naam van deze herberg is overgegaan op de aanpalende straat, eerst in de vorm van Peerdenstraat en sedert Groot-Brugge, in de Gulden Peerdenstraat. Deze laatste wijziging gebeurde teneinde een onderscheid te maken met de Peerdenstraat in de oude stad Brugge.

Een reiziger die in 1813 de herberg " Het Gouden Peerd " aandeed, verhaalt daaromtrent het volgende:" Den 19 ougst, in den agternoen, ben ik gegaen naer een herberge buyten de stad, genaemt Het Peerdeken, langs den weg van Oelem, alwaer in den agtergrond eenen schoonen lijndeboom staat. Deze herberge heeft eene schoone camer ter hoogte van vyf à ses voeten, rondom bekleed met syne tacken, die geestig en wonderlick is, en alwaer minstens 20 personen connen eten ende dryncken. Men climt erop met eenen breeden en gemackelicken trap ".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License