Jan van Eyckplein
Jan%20van%20Eyck.jpg

Jan van Eyck werd in de Maasstreek geboren en overleed in 1492 te Brugge. Hij wordt gezien als de vernieuwer van de schilderkunst en grondlegger van de Vlaamse schilderkunst.

Het Jan van Eyckplein is een plein in het centrum. Het plein, gelegen aan het begin van de Spiegelrei, werd kort na 1787 aangelegd, toen de zogenaamde Nieuwjaars- of Sint-Jansbrug werd afgebroken en een eerste deel van de Kraanrei werd overwelfd.

Vóór de aanleg van plein lag de Nieuwjaarsbrug in het verlengde van de Wijnzakstraat. Deze brug werd reeds vermeld in 1282 en was aanvankelijk van hout. In 1389 werd ze herbouwd in witte Brabantse steen en versierd met twee gepolychromeerde beelden van de evangelist Sint Jan. In 1444 werd ze herbouwd als drieledige boogbrug met stenen borstwering.

Tot 1844 heette het plein "Academieplaats", naar de teken- en schildersacademie die er toen in de Poortersloge gevestigd was. De huidige benaming verwijst naar schilder Jan van Eyck, die er in 1856 een marmeren standbeeld naar het ontwerp van Jan Calloigne kreeg. In 1871 werd dit beeld echter opnieuw verwijderd, waarna het nog een tijdje op de Burg heeft gestaan. De inhuldiging van het huidige beeld van galvanoplastiek op hoge arduinen sokkel van 1878, naar het ontwerp van Hendrik Pickery, was de aanleiding voor de restauratie met stadstoelage van verscheidene huizen op dit plein.

In 1847 deed architect Jean Brunon Rudd een voorstel om de Spiegelrei tot aan de Koningsbrug te dempen om zo een omvangrijker rechthoekig plein te creëren en de nieuwe Stadsschouwburg hier te bouwen. Dit plan stootte echter op heel wat verzet en werd niet uitgevoerd.

De pleinbebouwing weerspiegelt de vroegere commerciële functie. Rond het plein bevinden zich onder andere aan de westzijde de beeldbepalende Poortersloge, en aan de noordzijde het Tolhuis en een aantal panden (nrs. 4, 5, 6, 7) met typerende brede poorten, kelders en houten luiken in top. Aan de zuidzijde grenst het plein aan het Biskajersplein. Nu heeft het Jan van Eyckplein vooral een administratieve, horeca- en woonfunctie.

Het plein was gedurende de middeleeuwen en de nieuwe tijd tot eind 19de eeuw de haven van Brugge. Verderop bevond zich het Beursplein en het Beurshuis. Om alle producten en handelswaren in -en uit te laden was er een houten kraan die omstreeks 2005 door het VTI werd nagebouwd maar uiteindelijk moest verhuizen naar de Dampoort omdat het pyromanen aantrok en het zicht van de caféuitbaters zou belemmeren.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License